Site logo

MedReviews - תנאי שימוש
[עודכן לאחרונה: ביום 15 לחודש מרץ 2018]

תנאי שימוש אלו ( "תנאי השימוש" ) מהווים הסכם משפטי מחייב בין מפעילי האתר MedReviews הזמין בכתובת https://www.medreviews.co.il/ "אנו" ו"האתר" בהתאמה) והמשתמשים באתר ("משתמש(ים)", "הנך" או "אתה") תנאי השימוש מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם כל שימוש באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

"מדיניות הפרטיות" של MedReviews https://www.medreviews.co.il/policies/privacy-policy.html וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: "התנאים" בעת כל גלישה, כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן המוצג באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לגשת לאתר ו/או לעשות כל שימוש באתר. אנו לא נישא בכל אחריות בגין שימוש באתר אשר הינו מנוגד לתנאים.

הגבלת גיל וכשירות
השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.

המידע באתר איננו אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי התוכן באתר (כהגדרתו להלן) מיועד לספק מידע אינפורמטיבי והבעת דעה סובייקטיבית של צדדים שלישיים בלבד, אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי ואין לראות בתוכן כמיועד להוות תחליף כאמור. כל שימוש בשירותי ספקי השירותים הרפואיים המוצגים באתר טעון בדיקה ואימות נדרשים ע"י המשתמש לרבות ע"י היוועצות עם גורמים רלוונטיים. כל תוכן באתר אשר עשוי להיחשב כ"עצה רפואית" או "מיד רפואי" אינו מידע מקצועי ואינו מספק תחליף למידע מקצועי כאמור מטעם גורם מוסמך ואין להסתמך עליו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

שירותי האתר
האתר מציג ומספק מידע אודות רופאים וגורמים רפואיים ומקצועיים בתחומים שונים (להלן: "ספקי שירותים רפואיים" ), כדלקמן (יחד יכונה להלן: "השירותים" או "שירותי האתר"):

  1. חוות דעת של צדדים שלישיים אודות ספקי שירותים רפואיים בתחומים שונים, לרבות דירוגם של הצדדים השלישיים של אותם ספקי שירותים רפואיים על בסיס גורמים שונים כגון מידת המוכנות להמליץ על ספק השירותים הרפואיים לקרובים ומכרים, דירוג השירות, דירוג הקליניקה והצוות וכדומה (להלן: "תוכן גולשים" ). תוכן הגולשים עשוי להיות מוצג באופן אנונימי או מזוהה, על פי בחירת הצד השלישי אשר סיפק את חוות הדעת.
  2. דירוג של ספקי השירותים הרפואיים אשר מתבסס על שקלול חוות הדעת והדירוג של תוכן הגולשים (להלן: "הדירוג" ).
  3. מידע אודות ההתמחות של ספק השירותים הרפואיים, סוגי השירותים, פרטי יצירת קשר וחברות הביטוח או קופת החולים איתם מצוי ספק השירותים הרפואיים בהסדר לרבות פרסומים מהתקשורת ו/או מאמרים ביחס ו/או מטעם ספק השירותים הרפואיים (להלן: "מידע רקע" ).

(תוכן הגולשים, הדירוג, מידע הרקע וכן כל טקסט, לוגו, תמונה, סמל, תוכנה, קוד, עיצוב, וגרפיקה, יכונו להלן יחד ולחוד "התוכן") ).

יובהר כי, תוכן הגולשים ומידע הרקע נמסרים על ידי צדדים שלישיים (היינו, הגולשים וספק השירותים הרפואיים). ואינו תוכן אשר נערך על ידי MedReviews. ל- MedReviews אין כל שליטה על תוכן הגולשים והיא איננה עורכת ו/או מפקחת ו/או מאמתת /או עורכת בדיקות רקע ו/או מנטרת אחר התוכן, אלא במקרים חריגים בהם MedReviews סבורה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כי התוכן אינו עומד בתנאי השימוש, בתנאים אחרים מטעם MedReviews ו/או בהוראות הדין ו/או כי הינו פוגעני, אינו הולם וכדומה, כי אז, תהא רשאית MedReviews לערוך ו/או להסיר תכנים (אך בכל מקרה אינה מחויבת לפעול כאמור). על כן, אין לראות בתוכן כנתמך ו/או מאושר ו/או מאומת ע"י MedReviews אשר בכל מקרה לא תשא בכל אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, ביחס לאמתותו של התוכן ו/או דיוקו ו/או נכונותו ו/או מהימנותו ו/או חוקיותו. הדירוג הינו שקלול של תוכן הגולשים לרבות שקלול של קריטריונים אשר נקבעו על ידי MedReviews ו/אינו מהווה כל המלצה ו/או עידוד מטעם MedReviews להשתמש בשירותים של ספק שירותים רפואיים מסוים. MedReviews לא תישא בכל אחריות ביחס להחלטות שיתקבלו ע"י המשתמש ו/או כל נזקים שיגרמו בגין שימוש בשירותים ו/או הסתמכות על התוכן, אשר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. יובהר כי, תוכן הגולשים הינו בגדר המלצה סובייקטיבית בלבד של אותם צדדים שלישיים והוא אינו מהווה תחליף ואין לראות בו בכדי "ייעוץ רפואי" ו/או כל המלצה מקצועית. על המשתמש לערוך את הבדיקות המתאימות בטרם כל החלטה לקבל שירות מספק שירותים רפואיים מסוים ו- MedReviews אינה אחראית לשירותים אשר יסופקו על ידי ספק השירותים הרפואיים, טיבם או התאמתם. MedReviews רשאית, בכל עת, לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק כל תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

MedReviews מספקת את השירותים ללא כל עלות למשתמש. ספקי השירותים הרפואיים משלמים עמלה ל- MedReviews עבור עצם הצגת באתר, אך אין בתשלום העמלה בכדי להשפיע על הדירוג.

אם הנך סבור כי תוכן גולשים ו/או תוכן רקע מסוים הינו פוגעני ו/או אינו הולם ו/או מפר את זכויותיך ו/או זכויות צד שלישי ו/או אינו נכון ו/או אינו חוקי, הנך רשאי ליצור קשר עם MedReviews כאן או בכתובת הדוא"ל: info@medreviews.co.il . אנו נבחן את פנייתם בעניין זה וננקוט בפעולות אשר אנו מוצאים לנכון, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

קניין רוחני ורישיון שימוש האתר, השירותים והתוכן (כהגדרתם לעיל), הינם בבעלות MedReviews ו/או בבעלות צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. MedReviews מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, שאינו מסחרי, ושניתן לביטול, להשתמש באתר, בשירותים ובתוכן בכפוף ובהתאם להוראות התנאים. למעט הרישיון המוגבל לעיל, אין לראות בתנאים הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות אשר נשמרות במלואן על ידי MedReviews ו/או על ידי הצד השלישי הרלוונטי. MedReviews רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. MedReviews שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לשירותים ו/או לתוכן מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את זכויות הקניין הרוחני של MedReviews ו/או הצדדים שהשלישיים.

תכנים וקישורים לתכנים מטעם צדדים שלישיים התוכן (כהגדרתו לעיל) עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים (כגון ,פרסומות) שאינם בבעלות MedReviews ו/או מופעלים על ידה ( "אתרי צד שלישי" ו- "תוכן צד שלישי" , בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי: (1) ל- MedReviews אין כל שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין MedReviews מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; (2) כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן באתר המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו יחשב ככזה אשר מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם MedReviews ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן (3) MedReviews אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצדדים השלישיים ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש על כל אתר של צד שלישי או שירותים או מוצרים הזמינים שם, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

דיוור ישיר
במסגרת האתר, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל מטעם MedReviews על מנת לקבל ניוזלטר (ידיעון), הצעות שיווקיות מטעם MedReviews ו/או צד שלישיים באמצעות MedReviews וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש ובהתאם להוראות הדין. במסגרת רישום זה, תתבקש למסור ל- MedReviews את שמך וכתובת המייל שלך. רישום לשירותי הדיוור מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מ- MedReviews ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש ו/או בהתבסס על פילוחים והעדפות אשר נותחו על בסיס המידע שנאסף. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע ל- MedReviews על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ו/או פנייה ישירה ל- MedReviews בבקשה כאמור.

הגבלות שימוש
המשתמש יעשה שימוש באתר, בשירותים ובתוכן בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש באתר כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים.

בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או ל- MedReviews ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש באתר על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או הקשורה ל: (א) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי או פורנוגרפי; (ב) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה זדונית אחרת העלולה לחבל במערכות של MedReviews ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ג) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של MedReviews ; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר /או התוכן ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או התוכן לתוך תוכנה או אתר או אמצעי מדיה אחר, או ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (8) להשתמש בלוגו או בסימנים המסחריים שלה MedReviews ללא אישור מראש בכתב.

MedReviews רשאית למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה ל- MedReviews חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, MedReviews רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי. MedReviews אינה מתחייבת או אחראית לכך שהאתר יהיה זמין לשימוש בכל מקום ובכל מועד. MedReviews רשאית לשנות, לעדכן, להשהות ו/או לסיים את השירותים בכל עת. הכניסה לאתר והשימוש בשירותים ובתוכן הינן על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

שדרוגים, שינויים ותמיכה טכנית
MedReviews עשויה מפעם לפעם לבצע שדרוגים ו/או עדכונים של האתר. המשתמש נותן את הסכמתך לשדרוג ו/א שינוי אוטומטי כאמור, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל גרסה משודרגת ו/או מעודכנת. MedReviews אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו ו/או השירותים. יחד עם זאת, הנך יכול לפנות בכל עת לכתובת הדוא"ל: info@medreviews.co.il או ליצור קשר כאן תמיכה תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של MedReviews .

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות
למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר, השירותים והתוכן ניתנים כמות שהם ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE”"), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. MedReviews אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי התוכן יהיה נכון, מלא, מדויק או מעודכן ו/או כי האתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למערכותיה של MedReviews ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, MedReviews רשאית לשנות את האתר ו/או השירותים ו/או התוכן ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר, לא הודעה מוקדמת למשתמש.

המשתמש מסכים כי MedReviews לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. MedReviews ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש באתר, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש ו/או כל החלטה ו/או הסתמכות על התוכן - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות נזק גוף, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים, אפילו אם MedReviews קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. המשתמש מתחייב כי לא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי MedReviews בגין האמור לעיל. השימוש באתר, בשירותים ובתוכן הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. בנוסף, MedReviews אינה אחראית לתוכן הגולשים ו/או לשירותים אשר יסופקו על ידי ספקי השירותים הרפואיים, אינה צד להתקשרות בין המשתמש לבין הספק כאמור והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה כאמור כנגד MedReviews ו/או מי מטעמה.

פרטיות
מדיניות הפרטיות https://www.medreviews.co.il/policies/privacy-policy.html של MedReviews מתארת ​​את האופן שבו MedReviews אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש. על ידי כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, המשתמש מסכים ומאשר כי MedReviews תשמש במידע אשר נאסף ביחס למשתמש כמתואר במדיניות הפרטיות

שיפוי
המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את MedReviews , מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים ל- MedReviews על פי כל דין.

סיום תנאי השימוש
באפשרותך לסיים התקשרותך עם MedReviews בכל עת על ידי הפסקת השימוש באתר. ככל שלא הודיע המשתמש על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש. MedReviews עשויה להפסיק ו/או להשהות את גישתך לכל או חלק כלשהו של האתר בכל עת, עם או ללא סיבה, עם או ללא הודעה מוקדמת (אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין). כמו כן, רישיון השימוש באתר יפוג אוטומטית בעת הפרה כלשהי של התנאים, בנוסף לכל סעד אשר יעמוד לרשות MedReviews עפ"י דין. כל תנאי אשר מטבעו אמור לחול לאחר סיום התנאים, ימשיך לחול לאחר סיומם ו/או פקיעתם מכל סיבה שהיא.

תיקון ו/או שינוי התנאים
MedReviews שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה ן- MedReviews תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, MedReviews תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

כללי
התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של MedReviews בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של MedReviews על זכות כאמור. MedReviews תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

צור קשר
לכל שאלה לגבי האתר ו/או תנאי שימוש אלו ניתן ליצור קשר עמנו קשר כאן , או בכתובת המייל info@medreviews.co.il